nybanner

Önümler

 • Hytaýyň Hebei welaýatynda Supadriv agaç nurbady

  Hytaýyň Hebei welaýatynda Supadriv agaç nurbady

  2019 Gowy hilli Hytaý agaç nurbady we berkidiji nurbat, Ygtybarlylyk birinji orunda durýar we hyzmat durmuşdyr.Müşderiler üçin ajaýyp hilli we amatly bahalary hödürlemek mümkinçiligimiziň bardygyny wada berýäris.Biz bilen siziň howpsuzlygyňyz kepillendirilýär.

 • Qualityokary hilli wagon boltlary

  Qualityokary hilli wagon boltlary

  “Jikme-jiklikler bilen standarty dolandyryň, berkligi hil boýunça görkeziň”.Firmamyz ýokary netijeli we durnukly işçi güýjüni döretmäge çalyşdy we DIN603 wagon boltyny öndürýän zawod üçin mugt nusga üçin ýokary hilli dolandyryş ulgamyny gözledi, köptaraply hyzmatdaşlygymyz bilen dünýäniň dürli künjeklerinden gelen müşderileri tüýs ýürekden garşylaýarys. we täze bazarlary ösdürmek, win-win ajaýyp geljegi gurmak üçin birek-birek bilen iş bitiriň.

 • Güýçli goşa sapakly agaç nurbatlar

  Güýçli goşa sapakly agaç nurbatlar

  Highokary güýçli goşa sapakly agaç nurbatlarymyz, poslama garşylygy we ýokary güýji bolan, süýşmek aňsat däl galvanizli ýüzli ýokary hilli polatdan ýasalýar.Iki sapakly dizaýn, her dürli agaçlary düzetmek üçin amatly we taslamaňyzda aýrylmaz kömekçi bolan nurbatyň berkitme güýjüni gowulandyryp biler.

 • Lift giňeltmek boltlary

  Lift giňeltmek boltlary

  Giňeltmek boltlary turba direglerini, asgyçlary, diregleri ýa-da enjamlary diwarlara, pollara we postlara berkitmek üçin ulanylýan ýörite sapakly birikmelerdir.

  Giňeldiş bolty hasaplaýjy kelläni, giňeldiji turbany, tekiz ýuwujy serişdäni, pru springina gabyny we altyburçly hozy öz içine alýar.

  Ulanylanda, täsir ediji buraw (çekiç) kesgitlenen göwrümde degişli ululykdaky deşik burawlamak üçin ulanylýar, soňra deşikde bolt we giňeldiji turba goýulýar.

 • Hanger Bolttwo-sapak metal-agaç nurbat

  Hanger Bolttwo-sapak metal-agaç nurbat

  Demir nurbat, metaldan ýasalan berkidijiniň bir görnüşidir we obýektleri sagat ugruna öwrüp birleşdirmek üçin ulanylýar.Silindr ýa-da konus görnüşli göwre bilen örtülen sapak diýilýän dik gerşden durýar.Threadüp, materialyň berkidilmegi bilen nurbatyň mehaniki birleşmegini döredýär, bu zatlary obýektleriň ygtybarly ýerinde saklamaga mümkinçilik berýär.Burawlar dürli görnüşli sapaklar, kelleler we nokatlar bilen dürli ululykda we şekilde gelýär.Olar polat, poslamaýan polat, bürünç we alýumin ýaly dürli metal materiallardan ýasalyp bilner, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we amaly goşundylary bar.Nurbatlar gurluşykdan we agaç işläp bejermekden başlap, elektronika we öý goşlaryna çenli köp sanly programmada ulanylýar.

 • Keramiki enjamlar üçin “China Kgg Planet Roller” nurbatlary (CHRF seriýasy, gurşun: 15mm, şaft: 112.5mm)

  Keramiki enjamlar üçin “China Kgg Planet Roller” nurbatlary (CHRF seriýasy, gurşun: 15mm, şaft: 112.5mm)

  1. Rolikli ýüpek mebel pudagynda giňden ulanylýar.

  2. Uzatmak, skanirlemek we kesmek arkaly emele gelýär.

  3. Nurbat kellesi hasaplanýan altyburçly rozetka, nurbat bolsa öz-özüne degýän nurbat.

  4. compokary gysylma garşylygy, poslama garşylyk we gatylyk.

  5. Model SOLIDWORKS 2013 wersiýasy bilen çyzyldy. 2013 ýa-da ondan ýokary wersiýasy bilen açmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Hex kellesi bolt ýuwujy - asme

  Hex kellesi bolt ýuwujy - asme

  Kir ýuwujy ýüzli “Hex Head Bolts” gurluşyk, in engineeringenerçilik we önümçilik programmalarynda giňden ulanylýan berkidiji görnüşdir.Bu boltlar altyburçly kelleden we kellä ýuwujy bilen çeňňekden ybarat.Kir ýuwujynyň bir gapdalynda tekiz üst bar we bolt üçin has uly rulman üstüni üpjün etmek üçin niýetlenendir, bu ýüküň deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda boltuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

 • Hex kelleli hoz ýuwujy - asme

  Hex kelleli hoz ýuwujy - asme

  Kir ýuwujy ýüzli alty kelleli hoz, gurluşykda, in engineeringenerçilikde we önümçilikde köplenç ulanylýan berkidiji görnüşdir.Olar adatça metaldan ýasalan we bir tarapynda tekiz ýeri bolan altyburç kelleli hoz we ýuwujydan ybarat.Kir ýuwujy, ýüküň deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda hozuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýän has uly rulman üstüni üpjün etmek üçin niýetlenendir.

 • GB 102-86 DIN571 (HEX LAG BOLTS)

  GB 102-86 DIN571 (HEX LAG BOLTS)

  Önümimiz HEX LAG BOLTS gurluşyk we in Engineeringenerçilik taslamalarynda iň gowusydyr

  Giriş

  Gurluşyk we in engineeringenerçilik pudagy, gurýan desgalarynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli boltlara we berkidijilere gaty bil baglaýar.Bu taslamalaryň iň möhüm böleklerinden biri bolan “HEX LAG BOLTS” agajy agaja, agajy betona berkitmek üçin ulanylýar.Gurluşyk pudagynda ösen we berk berkitmelere bolan islegiň artmagy bilen önümimiz HEX LAG BOLTS bazardaky iň oňat wariantlaryň biri hökmünde ýüze çykdy.

 • Ark armatura kebşirlemek üçin peýnir kellesi

  Ark armatura kebşirlemek üçin peýnir kellesi

  Kebşirleýiş okuwlary:

  Kebşirleýiş prosesi, demir bilen metalyň arasynda ýokary ýylylyk baglanyşygyny döredýär

  ikisini birleşdirýän bölekler.Çeňňegiň ýüpli ujy beýleki bölekleri ýa-da bölekleri aňsat birikdirmäge mümkinçilik berýär, kebşirleýiş taýaklaryny köpugurly berkitme çözgüdi edýär.