nybanner

GB 102-86 DIN571 (HEX LAG BOLTS)

gysga düşündiriş:

Önümimiz HEX LAG BOLTS gurluşyk we in Engineeringenerçilik taslamalarynda iň gowusydyr

Giriş

Gurluşyk we in engineeringenerçilik pudagy, gurýan desgalarynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli boltlara we berkidijilere gaty bil baglaýar.Bu taslamalaryň iň möhüm böleklerinden biri bolan “HEX LAG BOLTS” agajy agaja, agajy betona berkitmek üçin ulanylýar.Gurluşyk pudagynda ösen we berk berkitmelere bolan islegiň artmagy bilen önümimiz HEX LAG BOLTS bazardaky iň oňat wariantlaryň biri hökmünde ýüze çykdy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HEX LAG BOLTS-iň aýratynlyklary

1. “HEX LAG BOLTS” iň ýokary hil, güýç we çydamlylyk standartlaryna laýyk gelýär.Bu boltlar ýokary derejeli materiallardan ýasalýar we iň kyn gurluşyk taslamalarynda ygtybarlylygyny we öndürijiligini üpjün edip, berk hil gözegçiligi çärelerini görýär.HEX LAG BOLTS-iň esasy aýratynlyklary aşakdakylar:

2. Çydamly we poslama çydamly: HEX LAG BOLTS, poslama we könelmegine ýokary çydamly, uzak ömrüni we dowamlylygyny üpjün edýän materiallardan ýasalýar.Bu, olary ýapyk we açyk gurluşyk taslamalarynda ulanmak üçin amatly edýär.

3. Dokary dartyş güýji: HEX LAG BOLTS ýokary gurluşyk güýjine eýe bolup, gurluşyk taslamalarynda ýüze çykýan ýokary streslere we ştamlara garşy durmak ukybyny üpjün edýär.

4. Gurmak aňsat: “HEX LAG BOLTS” gurnama aňsatlygy bilen döredilip, potratçylar we ähli hünär derejeli gurluşyk hünärmenleri tarapyndan ulanmak üçin amatly bolýar.Bu boltlaryň altyburçly baş dizaýny, olary tutmagy we gurmagy aňsatlaşdyrýar, gurmak üçin zerur wagty we güýji azaldýar.

HEX LAG BOLTS programmalary

1. “HEX LAG BOLTS” köp sanly gurluşyk we in engineeringenerçilik taslamalarynda ulanmak üçin amatly.Bu boltlaryň esasy programmalarynyň käbiri:

2. Agaçdan agaç baglanyşyklary: HEX LAG BOLTS, adatça, gurluşyk böleklerinde agaç bilen agajy berkitmek üçin ulanylýar we iki bölek arasynda berk we durnukly baglanyşyk üpjün edýär.

3. Agaçdan beton baglanyşyklar: HEX LAG BOLTS, agaçlary betona berkitmekde ulanmak üçin amatlydyr, olary paluba gurluşygy, diwarlary saklamak we agaç we beton elementleri ygtybarly birikdirmeli beýleki taslamalarda ulanmak üçin amatly edýär.

Beýleki gurluşyk programmalary: HEX LAG BOLTS, demir böleklerini berkitmek we kysmatlary berkitmek we gurluşlara goldaw ýaly beýleki gurluşyk programmalarynda ulanmak üçin amatlydyr.

Spesifikasiýa

önüm-beýany1

Sapagyň ululygy (d) 6 7 8 10 12
ds Maksimum (nominal) 6 7 8 10 12
Iň pes baha 5.52 6.42 7.42 9.42 11.3
da Maksimum 7.2 8.2 10.2 12.2 15.2
k Nominal 4 5 5.5 7 8
Maksimum 4.38 5.38 5.88 7.45 8.45
Iň pes baha 3.63 4.63 5.13 6.55 7.55
s Maksimum 10 12 13 17 19
Iň pes baha 9.64 11.57 12.57 16.57 18.48
e Iň pes baha 10.89 13.07 14.2 18.72 20.88

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň