nybanner

Hytaýyň Hebei welaýatynda Supadriv agaç nurbady

gysga düşündiriş:

2019 Gowy hilli Hytaý agaç nurbady we berkidiji nurbat, Ygtybarlylyk birinji orunda durýar we hyzmat durmuşdyr.Müşderiler üçin ajaýyp hilli we amatly bahalary hödürlemek mümkinçiligimiziň bardygyny wada berýäris.Biz bilen siziň howpsuzlygyňyz kepillendirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

"Içerki bazara esaslanmak we daşary ýurt biznesini giňeltmek" - Custom Make Screw Connecter , Material bölekleri üçin mugt nusga üçin gowulandyryş strategiýamyz, material bölekler, aýratynlyklaryňyzy we talaplaryňyzy bize iberiň ýa-da soraglaryňyz ýa-da soraglaryňyz bilen bize ýüz tutup bilersiňiz.
Önümlerimiz Taýlandda, Malaýziýada, Filippinlerde, Russiýada, Müsürde, Saud Arabystanynda, Dubaýda we beýleki ýerlerde giňden satylýar.Biziň çözgütlerimiz dünýädäki müşderiler tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi.Müşderileriň göwnünden turmak üçin kompaniýamyz dolandyryş ulgamynyň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Müşderiler bilen öňe gidişlige we ýeňiş gazanmak üçin geljegi döretmäge tüýs ýürekden umyt edýäris.Biziň işimize goşulmak üçin hoş geldiňiz!

Kesgitli labyr enjamlarynyň tekizleýji agaç nurbatlarynyň bahasy

Mebel nurbatlary, rolik

Aýratynlyklary Mukdary / 1000 bölek Zawodyň agramy 1000 bölek 1000 bölek
Aýratynlyklary DK S Içki alty burç
M5 7.5 3 3
M6 9.5 3.8 4
M7 10 4.2 4
önüm-beýany1
önüm-beýany2

Haryt amaly

“Supadriv agaç nurbatlary” köp sanly agaç işläp bejermek üçin ajaýyp saýlawdyr.Özboluşly dizaýny bilen “Supadriv Wood Screws” köp sanly programma üçin ýokary güýç we çydamlylyk hödürleýär.Patentlenen nokat dizaýny, hatda gaty agaçlara-da bölünmezden ýa-da zeper ýetirmezden aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu nurbatlaryň aşagyndaky ýörite düwme bar, bu berkligi ýokarlandyrýar we berk ýerlerde ýa-da dar çukurlarda süreniňizde süýşmeginiň öňüni alýar.

“Supadriv” agaç nurbatlar mebelleri, şkaflary, gapylary we agaç materiallaryndan ýasalan beýleki zatlary elmydama üpjün etmek üçin ajaýyp.Nurbatyň öz-özüni burawlaýyş ujy, sosna we kedr ýaly ýumşak tokaýlarda köplenç zerur bolan deslapky buraw işini ýok edýär, ýokary dykyz polat gurluşy bolsa, isleg boýunça bar bolan poslama garşylyk örtügi sebäpli içerde we daşarda, şeýle hem duzly suw şertlerinde amatly bolýar.Has aňsat gurnamak üçin, gurnama wagtynda süýşmegi azaltmak bilen iň ýokary tork geçirişini üpjün edýän çuňňur kesilen sapaklary hem öz içine alýar.Mundan başga-da, ýumşak çäge profiliniň kömegi bilen, goşmaça çägelemegiň ýa-da tabşyrmagyň zerurlygy bolmazdan, birkemsiz gurlan ajaýyp görnüşi üpjün edýär, şondan soň kabinet işi ýa-da ajaýyp birleşme ussatlygy ýaly estetiki netijeleri talap edýän agaç ussalary üçin amatly bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň