nybanner

Hex kellesi bolt ýuwujy - asme

gysga düşündiriş:

Kir ýuwujy ýüzli “Hex Head Bolts” gurluşyk, in engineeringenerçilik we önümçilik programmalarynda giňden ulanylýan berkidiji görnüşdir.Bu boltlar altyburçly kelleden we kellä ýuwujy bilen çeňňekden ybarat.Kir ýuwujynyň bir gapdalynda tekiz üst bar we bolt üçin has uly rulman üstüni üpjün etmek üçin niýetlenendir, bu ýüküň deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda boltuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kir ýuwujy ýüzi bilen alty kelleli boltlary ulanmagyň esasy artykmaçlyklary:

Durnuklylygyň ýokarlanmagy: wasuwujy has uly rulman üstüni üpjün edýär, bu ýüküň has deň paýlanmagyna we gurnama wagtynda boltuň ýyrtylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.Bu boltly zatlaryň arasynda berk we ygtybarly baglanyşygy üpjün etmäge kömek edýär.

Gowulaşan tutma: Kelläniň altyburç şekilli berk we ygtybarly tutmagy üpjün edýär, şonuň üçin gysgyç ýa-da gysgyç ulanyp boltany berkitmegi ýa-da gowşatmagy aňsatlaşdyrýar.Bu çalt we netijeli gurnamaga we hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

Easyeňil gurnama: Kelläniň altyburç şekili we ýuwujynyň tekiz üstü, gurnama wagtynda bolty ýerleşdirmegi we berkitmegi aňsatlaşdyrýar.Bu gurnama wagtynda bolt we töweregindäki materiallara zeper ýetmek howpuny azaltmaga kömek edýär.

Köpdürlüligi: wasuwujy ýüzi bolan alty kelleli boltlar dürli ululyklarda, materiallarda we bezeglerde bolýar we olary köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär.Gurluşyk we in engineeringenerçilikden önümçilik we öý abatlaýyş işlerine çenli bu boltlary dürli sazlamalarda ulanyp bolýar.

Poslama garşylygy gowulandyrmak: Kir ýuwujy ýüzli alty kelleli boltlar, poslama we daşky gurşawyň zaýalanmagynyň beýleki görnüşlerine gowulaşmagy üpjün edýän poslamaýan polatdan ýa-da sink bilen örtülen polatdan ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.Bu olary ýowuz ýa-da poslaýjy şertlerde ulanmak üçin ideal edýär.

Sözümiň ahyrynda, ýuwujy ýüzi bolan alty kelleli boltlar durnuklylygy, tutmagy, gurnamagyň aňsatlygyny, köpugurlylygyny we poslama garşylygy gowulaşdyrmagy teklip edýär, bu bolsa gurluşykda, in engineeringenerçilikde we önümçilikde köp sanly programma üçin meşhur saýlama bolýar.Gurluşyk taslamasynda işleýärsiňizmi, önüm öndürýärsiňizmi ýa-da jaýyň töwereginde ýönekeý abatlaýarsyňyzmy, bu boltlar ygtybarly we täsirli berkidiji çözgütdir.

Spesifikasiýa

Sapagyň ululygy (d) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
PP BSW 20 18 16 14 12 12 11 10
BSF 26 22 20 18 16 16 14 12
ds Maksimum 0.25 0.31 0.375 0.437 0,5 0.562 0.625 0.75
Iň pes baha 0.24 0.3 0.371 0.433 0.496 0.558 0.619 0.744
s Maksimum 0.445 0.525 0.6 0.71 0.82 0.92 1.01 1.2
Iň pes baha 0.438 0.518 0.592 0.7 0.812 0.912 1 1.19
e Maksimum 0.51 0.61 0.69 0.82 0.95 1.06 1.17 1.39
k Maksimum 0.176 0.218 0.26 0.302 0.343 0.375 0.417 0,5
Iň pes baha 0.166 0.208 0.25 0.292 0.333 0.365 0.407 0.48
d1 Maksimum 0.075 0.075 0.075 0.11 0.11 0.143 0.143 0.174
Iň pes baha 0.07 0.07 0.07 0.104 0.104 0.136 0.136 0.166
Buraw ölçegi Ölçeg birligi (mm) 1.8 1.8 1.8 2.65 2.65 3.5 3.5 4.2

önüm-beýany1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň