nybanner

Biz hakda

Ammar1

Biz kim

Handan Ruimao Hardwares Önümçilik Co., Ltd., Hytaýyň has çalt paýtagty, Hebeý welaýatynyň ongongnian etrabynyň Liuying şäherçesinde ýerleşýän 2004-nji ýylda esaslandyryldy.Amatly ýer we amatly transport kompaniýamyzyň ösmegine köp goşant goşýar.

Çig polat materiallarynyň öz wagtynda üpjün edilmegini kepillendirýän Wu'an şäherindäki Handan Iron and Steel Ltd we beýleki esasy polat fabrikleri bilen gurşalan.Kompaniýamyz, önümlerimiziň daşalmagyny aňsatlaşdyrýan Hytaý Senagat şäheriniň logistika seýilgähine ýakyn ýerde ýerleşýär.

Bizde näme bar

Esasy önümlerimiz, ýyllyk önümçilik kuwwaty bolan agaç nurbatlar, asma agaç nurbatlar (goşa sapaklar), boltlar we hozlar (ANSI we BS ülňüleri), lifti giňeltmek boltlary, inçe görnüşli giňeltmek boltlary, wagon boltlary we kebşirleýiş zolaklary we beýleki önümler, ýyllyk önümçilik kuwwaty has köp 6000 tonnadan gowrak.Bizde 70-den gowrak maşyn bar, şol sanda çyzgy maşynlary, sowuk sözbaşy maşynlary, köp stansiýaly awtomatiki sowuk sözbaşylar, sapak togalanýan maşynlar, hoz kakýan maşynlar, zarba urýan maşynlar, awtomatiki gurnama maşynlary we ş.m.

2007-nji ýylyň iýun aýynda kompaniýamyz öz önümlerimizi özbaşdak eksport etmäge hukuk gazandy.Içerki we daşary ýurt bazarlarynda satuw tejribesi bilen 15 ýyldan gowrak wagt bäri eksport işini amala aşyrdyk.Önümlerimiz esasan Awstraliýa, Filippinlere, Malaýziýa, Taýlanda we Günorta-Gündogar Aziýanyň beýleki ýurtlaryna we Eastakyn Gündogar bazarlaryna eksport edildi.

takmynan2

Ammar hakda

Meýdany 3000 inedördül metr bolan üç sany ammarymyz bar.50 gapda ýerleşdirilip bilinjek harytlary saklamak üçin, ýarym taýýar önümler, taýýar önümler, reňkli sink, gök we ak sink, hoz we bolt ýaly önümleriň her görnüşi, nomeri we kesgitlenen ýeri bar, şonuň üçin ähli harytlar bulaşyklyksyz dürli aýratynlyklara we görnüşlere eýe boluň.Ammarda howa rozetkalary we harytlaryň tozany, çyglylygy we posdan goramagyny üpjün etmek üçin çyglylyga garşy çäreler bar.Biziň kompaniýamyz köp ýyllaryň dowamynda dürli gaplama usullaryny we görnüşlerini, şol sanda tonna gaplar, dokalan haltalar, paletler üçin kartonlar, paletler üçin dokalan haltalar, kiçi gutular üçin agaç gutular, köp sanly kartonlar we kartonlar üçin açyk içki haltalar ýaly köp gaplama usullaryny toplady. , Şeýle hem dürli müşderileriň isleglerine görä düzülip bilinýän içerki halta gaplamak ýaly dürli gaplama usullary bar.

Logistikamyz barada aýdylanda

Iki satuw kanalymyz bar: içerki satuw we eksport satuwy.Hytaýda bolsaňyz, ongongnian senagat şäher logistika seýilgähinde tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak logistika kompaniýasy bar, bu logistika üçin örän amatly.“Qingdao Hongshengtai Supply Chain Management Co., Ltd.” we Týanjinin porty ýaly üç sany logistika kompaniýasy bilen 15 ýyllyk ýük daşamak işine gol çekdik.Işewür, seresap we oýlanyşykly, öz wagtynda bron etmegi, baha ýeňilliklerini we ähli jikme-jiklikleri ýerinde.Eksportçy deslapky aragatnaşygy amala aşyrýar, hyzmatdaşlyk niýetine ýetýär we esasy geleşik jikme-jikliklerini kesgitleýär.Mysal üçin, birligiň bahasy, mukdary, iberilen senesi, hil talaplary, töleg usuly, gidýän porty, barjak porty, iberilen senesi, töleg usuly we ş.m. harytlaryň deňiz transporty bilen ylalaşylan transport usuly boýunça çözülip bilner. şertnamasynda.

takmynan3

Önümlerimiz daşary ýurtly müşderilerimiz tarapyndan ýokary derejede aýdylýar
durnukly önümiň hili we ajaýyp hyzmatlary sebäpli.