nybanner

Keramiki enjamlar üçin “China Kgg Planet Roller” nurbatlary (CHRF seriýasy, gurşun: 15mm, şaft: 112.5mm)

gysga düşündiriş:

1. Rolikli ýüpek mebel pudagynda giňden ulanylýar.

2. Uzatmak, skanirlemek we kesmek arkaly emele gelýär.

3. Nurbat kellesi hasaplanýan altyburçly rozetka, nurbat bolsa öz-özüne degýän nurbat.

4. compokary gysylma garşylygy, poslama garşylyk we gatylyk.

5. Model SOLIDWORKS 2013 wersiýasy bilen çyzyldy. 2013 ýa-da ondan ýokary wersiýasy bilen açmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Keramiki enjamlar üçin Professional China Kgg Planet Roller Nurbatlary (CHRF Series, Lead: 15mm, Shaft: 112.5mm) üçin şol bir wagtyň özünde birleşdirilen baha bäsdeşlige ukyplylygymyzy we ýokary hilli artykmaçlygy kepillendirip bilsek, gülläp ösýändigimizi bilýäris. - biziň bilen durmuş gurmak.Iň täsirli satuw bahasy Hytaýda hemişelik hil.

Şol bir wagtyň özünde birleşdirilen baha bäsdeşlik ukybymyzy we ýokary hilli kepillendirip bilsek, gülläp ösýändigimizi bilýärisHytaý şar nurbatlary we kiçi top nurbatlary, Birinji derejeli önümler, ajaýyp hyzmat, çalt eltip bermek we iň gowy baha bilen daşary ýurtly müşderileriň ýokary öwgüsini gazandyk.Önümlerimiz Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edildi.

Kesgitli labyr enjamlarynyň tekizleýji agaç nurbatlarynyň bahasy

Mebel nurbatlary, rolik

Aýratynlyklary Mukdary / 1000 bölek Zawodyň agramy 1000 bölek 1000 bölek
Aýratynlyklary DK S Içki alty burç
M5 7.5 3 3
M6 9.5 3.8 4
M7 10 4.2 4

önüm-beýany1
önüm-beýany2

Professional HytaýHytaý şar nurbatlary we kiçi top nurbatlary, Birinji derejeli önümler, ajaýyp hyzmat, çalt eltip bermek we iň gowy baha bilen daşary ýurtly müşderileriň ýokary öwgüsini gazandyk.Önümlerimiz Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edildi.

Professional China Kgg Planetiki rolikli nurbatlar, keramiki enjamlarda ulanmak üçin döredilen çyzykly hereket dolandyryş enjamynyň bir görnüşidir.Adatça ýokary takyklyk we ýokary ýük göterijiligi talap edilýän ýerlerde, keramiki peç enjamlarynda, keramiki kafel tehnikasynda we keramiki önümçilik enjamlarynyň beýleki görnüşlerinde ulanylýar.

Keramiki enjamlarda Professional China Kgg Planet Roller Nurbatlaryny ulanmagyň esasy artykmaçlygy, ýokary takyklygy we ýokary ýük göterijiligini hödürleýär.Adaty top nurbatlaryndan tapawutlylykda, planeta rolikli nurbatlar, takyklygy we ýük göterijiligini ýokarlandyrýan köp togalanýan elementleri ulanmaga mümkinçilik berýän özboluşly dizaýna eýedir.Bu, takyklyk we ygtybarlylyk möhüm bolan ýokary stresli programmalarda ulanmak üçin ideal edýär.

Professional China Kgg Planet Roller Nurbatlarynyň ýene bir artykmaçlygy, olaryň çydamly we uzak dowam etmegidir.Olar könelmegine we poslamagyna garşylygy üpjün edýän gaty polat ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Mundan başga-da, özboluşly dizaýny, sürtülmäni azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa nurbadyň ömrüni uzaltmaga we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.

Umuman aýdanyňda, Professional China Kgg Planet Roller Nurbatlary keramiki enjamlar üçin ygtybarly we täsirli çyzykly hereket dolandyryş çözgüdi.Highokary takyklygy, ýokary ýük göterijiligini we uzak dowamlylygy üpjün edýär, bu bolsa keramiki önümçilik goşundylaryny talap etmek üçin iň oňat saýlama bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň