nybanner

Güýçli goşa sapakly agaç nurbatlar

gysga düşündiriş:

Highokary güýçli goşa sapakly agaç nurbatlarymyz, poslama garşylygy we ýokary güýji bolan, süýşmek aňsat däl galvanizli ýüzli ýokary hilli polatdan ýasalýar.Iki sapakly dizaýn, her dürli agaçlary düzetmek üçin amatly we taslamaňyzda aýrylmaz kömekçi bolan nurbatyň berkitme güýjüni gowulandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jübüt sapakly metal nurbatlar, nurbatyň we nokadyň nokady bolan nurbatlar bolup, nurbady bir mataly nurbatlar bilen deňeşdireniňde has çalt we az material bilen sürmäge mümkinçilik berýär.

Adatça gurluşyk, agaç ussaçylygy we agaç işläp bejermek ýaly nurbady has çalt materialda sürmeli zerur programmalarda ulanylýar.

Iki sapakly nurbatlary ulanmagyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:
1. Has çalt gurnamak: Goşa sapak dizaýny, nurbady has çalt sürmäge mümkinçilik berýär, gurnamak üçin zerur wagt we güýji azaldar.
2.Gaty berk tutmak: Iki sapak nurbat berkidilen materialy has berk tutýar we has berk we ygtybarly saklaýar.
3. Gowulandyrylan takyklyk: Goşa sapak dizaýny has yzygiderli we takyk gurnamaga mümkinçilik berýär, gurnama wagtynda nurbatyň ýyrtylmagy ýa-da döwülmek howpuny azaldýar.
4. Köpdürlüligi: Jübüt sapak nurbatlary dürli ululyklarda we materiallarda bar, olary köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär.

Umuman alanyňda, goşa sapakly metal nurbatlar adaty ýeke sapakly nurbatlar bilen deňeşdirilende gowulaşan tizligi, güýçliligi, takyklygy we köpugurlylygy hödürleýär, bu bolsa gurluşyk, agaç işläp bejermek we beýleki pudaklarda dürli goşundylar üçin meşhur saýlanýar.

Önümiň parametrleri

önüm-beýany1
önüm-beýany2

Haryt maglumatlary

Highokary güýçli goşa sapakly agaç nurbatlarymyz, poslamagyň öňüni alyp bilýän galvanizli ýokary hilli polatdan ýasalýar.Nurbatyň goşa sapakly dizaýny, nurbadyň berkitme güýjüni gowulaşdyryp we has durnuklaşdyryp biler.Mundan başga-da, önümlerimiz dürli agaç görnüşlerine has oňat uýgunlaşdyrylyp, inçe we ýogyn sapaklaryň kombinasiýasy bilen bezelendir.

Önüm aýratynlyklary

Highokary güýçli goşa sapakly agaç nurbatlarymyz aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Strengthokary güýç: Galvanizli ýokary hilli polatdan ýasalan, ajaýyp poslama garşylygy we ýokary güýji bar.

Jübüt sapak dizaýny: Jübüt sapak dizaýny nurbadyň berkidiji güýjüni gowulaşdyryp we has durnuklaşdyryp biler.

Inçe sapaklaryň we ýogyn sapaklaryň utgaşmasy: has oňat uýgunlaşmak bilen dürli materiallaryň agaçlary üçin amatly.

Gurmak aňsat: Önümi gurmak aňsat we süýşmek aňsat däl.

Önümiň artykmaçlyklary

Beýleki adaty agaç nurbatlar bilen deňeşdirilende, ýokary güýçli goşa sapakly agaç nurbatlarymyz aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

1. strengthokary kuwwat: Galvanizli ýokary hilli polatdan ýasalan, ajaýyp poslama garşylygy we ýokary güýji bar.

2. Jübüt sapak dizaýny: Jübüt sapak dizaýny nurbadyň berkitme güýjüni gowulaşdyryp we has durnuklaşdyryp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň