nybanner

Lift giňeltmek boltlary

gysga düşündiriş:

Giňeltmek boltlary turba direglerini, asgyçlary, diregleri ýa-da enjamlary diwarlara, pollara we postlara berkitmek üçin ulanylýan ýörite sapakly birikmelerdir.

Giňeldiş bolty hasaplaýjy kelläni, giňeldiji turbany, tekiz ýuwujy serişdäni, pru springina gabyny we altyburçly hozy öz içine alýar.

Ulanylanda, täsir ediji buraw (çekiç) kesgitlenen göwrümde degişli ululykdaky deşik burawlamak üçin ulanylýar, soňra deşikde bolt we giňeldiji turba goýulýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Lift giňeltmek boltlary, lift enjamlaryny we böleklerini goramak üçin ulanylýan berkidiji enjamlar.Bu boltlar beton ýa-da örme önümlerinde ygtybarly we hemişelik baglanyşyk üpjün etmek üçin niýetlenendir.Adatça ýol görkeziji relsler, howpsuzlyk enjamlary, pyçaklar we göteriji ýüpler ýaly lift enjamlaryny oturtmakda ulanylýar.

Üstünlik

1. Lift giňeltmek boltlaryny ulanmagyň esasy artykmaçlygy, wagtyň geçmegi bilen aňsatlyk bilen gowşap bolmaýan güýçli, ygtybarly baglanyşyk üpjün etmegidir.Bu, liftlerde tapylanlar ýaly ýokary stresli we ýokary yrgyldy şertlerinde ulanmak üçin iň amatly saýlawy edýär.Adaty mehaniki berkidijilerden tapawutlylykda, lifti giňeltmek boltlary berkidilende giňelýär, burawlanan deşigiň hemmesini doldurýar we berk we ygtybarly baglanyşyk döredýär.

2. Lift giňeltmek boltlarynyň başga bir artykmaçlygy, hatda kyn ýerlere-de gurmak aňsat.Bu, ep-esli tygşytlamaga sebäp bolup biljek gurnamany tamamlamak üçin zerur wagty we güýji azaldar.Mundan başga-da, berkidijini ýerinde saklamak üçin sapaklara bil baglamaýandyklary sebäpli, burawlanan deşigiň takyk ululygy üýtgäp bilýän programmalarda peýdaly, birneme aşagy çukurlarda ulanylyp bilner.

Umuman aýdanyňda, Lift giňeltmek boltlary ýokary güýçli, ygtybarly berkidiji çözgüt hödürleýär, bu liftlerde we beýleki ýokary stresli, ýokary yrgyldy programmalarynda ulanmak üçin amatly.Olary gurmak aňsat, tygşytly we lift enjamlaryňyzyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etjek uzak möhletli baglanyşyk üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň