nybanner

Qualityokary hilli wagon boltlary

gysga düşündiriş:

“Jikme-jiklikler bilen standarty dolandyryň, berkligi hil boýunça görkeziň”.Firmamyz ýokary netijeli we durnukly işçi güýjüni döretmäge çalyşdy we DIN603 wagon boltyny öndürýän zawod üçin mugt nusga üçin ýokary hilli dolandyryş ulgamyny gözledi, köptaraply hyzmatdaşlygymyz bilen dünýäniň dürli künjeklerinden gelen müşderileri tüýs ýürekden garşylaýarys. we täze bazarlary ösdürmek, win-win ajaýyp geljegi gurmak üçin birek-birek bilen iş bitiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

önüm-beýany1

DIN603
Nominal diametri
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
meýdança
P
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
b L <125 16 18 22 26 30 38 46
125 22 24 28 32 36 44 52
L> 200 / / 41 45 49 57 65
dk iň ýokary 13.55 16.55 20.65 24.65 30.65 38.8 46.8
min 12.45 15.45 19.35 23.35 29.35 37.2 45.2
ds iň ýokary 5 6 8 10 12 16 20
min 4.52 5.52 7.42 9.42 113 15.3 19.16
k iň ýokary 3.3 3.88 4.88 5.38 6.95 8.95 11.05
min 2.7 3.12 4.12 4.62 6.05 8.05 9.95
s iň ýokary 5.48 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84
min 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16
f iň ýokary 4.1 4.6 5.6 6.6 8.75 12.9 15.9
min 2.9 3.4 4.4 5.4 7.25 11.1 14.1

“China Auto Parts” we “Carriage Bolt” üçin mugt nusga, hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyz bilen özara peýdaly söwda mehanizmini gurmak üçin öz artykmaçlyklarymyza bil baglaýarys.Netijede, Eastakyn Gündogara, Türkiýä, Malaýziýa we Wýetnamlara ýetýän global satuw ulgamyna eýe bolduk.

Şertnamany ýerine ýetiriň ”, bazaryň talaplaryna laýyk gelýär, şol bir wagtyň özünde müşderilere esasy ýeňiji bolmaklary üçin has giňişleýin we ajaýyp kompaniýa hödürleýän şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli bazar bäsleşigine goşulýar.Kompaniýada yzarlamak, wagon bolt wagonlary çalt eltip bermek müşderileriň göwnünden turar, 8 ýyldan gowrak ownuk telekeçiligiň netijesinde çözgütlerimiziň döredilmeginde baý tejribe we ösen tehnologiýalar topladyk.

Hytaý üçin çalt eltip bermek DIN603 Wagon Bolt.Ösen enjamlarymyz, ajaýyp hil dolandyryşy, gözleg we ösüş ukybymyz bahamyzy arzanladýar.Biziň hödürleýän bahamyz iň pes bolup bilmez, ýöne munuň bäsdeşlige ukyplydygyny kepillendirýäris!Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin derrew biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň