nybanner

Giňeltmek nurbatyny nädip çykarmaly?

(1) Giňeldiş bolt bölegini giňeltmek turbasyndan aýyrmak üçin çekilen bolty birleşdirýän korpusa çekiň.Soňra giňeltmek turbasyny gysgyç bilen gysyň we güýç bilen çykaryň.Çekiş wagtynda nurbady içerde saklaň, soňra bolt çykarylyp bilner.

Bu usul birneme ýygydyr.Amalda, bolt kakylandan soň gönüden-göni görüp we gysyp boljak bir şert bar.

Giňeldiş boltlarynyň has köp aýratynlyklary barlygy sebäpli, bu usul has giňeliş boltlary üçin gowy işlemän biler.

(2) Çuňňur giňelme turbasy üçin daşky bölegi göni burç ýylmaýjy bilen kesip ýa-da pyçak bilen kesip bolýar, soňra ähli giňeldiji turbany birleşdiriji korpusa sürüp bolýar.Giňeldiş bolty poslansoň, birleşdiriji bedeni ezer we ýykylar.Bu usul ýönekeý we gödek bolup, köplenç açyk howada ulanylýar.

. Boltyň daşky halkasyny gysgyçlar bilen gysyň we öwrüp durka çekiň, bolt aňsatlyk bilen çykarylar.

Bu usul esasan çäklendirilmedik we dürli ýagdaýlarda dürli spesifikasiýa boltlaryna degişlidir.

Bu üç usuly synap gördüňizmi?

kainuo-da ýokary hilli we arzan bahaly, doly önümçilik enjamlary bolan giňeldiş boltlary, altyburç boltlar, altyburçly hozlar, ýokary güýçli seriýaly boltlar we hozlar, altyburçly agaç nurbatlar we ş.m. ýaly dürli önümler bar. Bütindünýä.Beýleki önümleri barlamak isleseňiz, bize habarlaşmak üçin maglumatlary goýup bilersiňiz ýa-da göni habarlaşyp bilersiňiz, biz size tüýs ýürekden hyzmat ederis.


Iş wagty: Fewral-01-2023