nybanner

Agaç nurbatlary bilen öz-özüni kakýan nurbatlaryň arasyndaky tapawut.

Recentlyaňy-ýakynda, Olimpiýa sergisiniň kiçi redaktoryndan kiçijik bir dostunyň agaç nurbatlaryny öz-özüni urýan nurbatlardan nädip tapawutlandyrmalydygyny soraýan şahsy haty geldi we pursatdan peýdalanyp, size tanyşdyrdy.Berkidijileri sapak görnüşine görä üç kategoriýa bölmek mümkin.Daşarky ýüp berkidijiler, iç ýüplük berkidijiler, ýüplük däl gysgyçlar, agaç nurbatlar we öz-özüne degmek üçin nurbatlar - bularyň hemmesi daşarky ýüp berkidijiler.

Agaç nurbady, agaç üçin ýörite işlenip taýýarlanan nurbat görnüşidir, demirden (ýa-da metal däl) bölegi agaç bölegi bilen deşik bilen berk birikdirmek üçin agaç böleklere (ýa-da böleklere) gönüden-göni nurbat edilip bilner.Bu baglanyşyk aýrylýar.Milli ülňüde ýedi görnüşli agaç nurbat bar, olar tegelek kelleli agaç nurbatlar, kesilen hasaplaýjy baş agaç nurbatlar, ýarym hasaplaýjy kelleli agaç nurbatlar, kesilen tegelek kelleli agaç nurbatlar, kesilen hasaplaýjy baş agaç nurbatlar, haç kesilen ýarym hasaply kelleli agaç nurbatlar we altyburç kelleli agaç nurbatlar.Has köp ulanylýan haç kesilen agaç nurbatlar, haç kesilen agaç nurbatlaryň arasynda iň köp ulanylýar.

Agaç nurbady agaja girenden soň, oňa gaty berk ornaşdyrylyp bilner.Agajy çüýremezden çykarmagymyz mümkin däl.Zor bilen çekseňizem, agaja zeper ýetirer we ýakyn odun çykarar.Şonuň üçin agaç nurbatlary burawlamak üçin gurallary ulanmalydyrys.Üns bermeli ýene bir zadymyz, agaç nurbady otwýortka bilen nurbat etmeli we agaç nurbady çekiç bilen zorlap bolmaýar, agaç nurbatyň töweregindäki agaja zeper ýetirmek aňsat we baglanyşyk ýok. berk.Agaç nurbatlaryň berkidiş ukyby dyrnakdan has güýçlidir we ony agaç ýüzüne zeper ýetirmezden çalşyp bolar.Ulanmak has amatly.

Urulýan nurbatdaky sapak, adatça iki inçe metal komponenti (polat plastinka, arra plastinka we ş.m.) birikdirmek üçin ulanylýan ýörite degirme nurbat sapagydyr.Adyndan görnüşi ýaly, öz-özüni kakýan nurbady özi basyp biler.Highokary gatylygy bar we komponentdäki degişli iç ýüplügi emele getirmek üçin gönüden-göni komponentiň deşigine gysylyp bilner.

Öz-özüne degýän nurbat, ýüpüň gatnaşygyny emele getirmek we berkidiji rol oýnamak üçin demir korpusyň içki sapagyny basyp biler.Şeýle-de bolsa, ýokary ýüplügiň aşaky diametri sebäpli, agaç önümleri üçin ulanylanda, agaçdan ýuwaş-ýuwaşdan kesiler we kiçijik ýüplük sebäpli her iki sapagyň arasyndaky agaç gurluşy hem az bolýar.Şol sebäpden, agaçdan ýasalan bölekler üçin, esasanam boş agaç üçin öz-özüni kakýan nurbatlary ulanmak ygtybarly we howply däl.

Aboveokardakylar, agaç nurbatlaryň we öz-özüne degýän nurbatlaryň girizilmegi.Agaç nurbatlaryny we öz-özüne degýän nurbatlary tapawutlandyrmaga kömek edip biler diýip umyt edýärin.Gysgaça aýdylanda, agaç nurbatyň ýüpi öz-özüne degýän nurbatdan has çuň we sapaklaryň arasyndaky aralyk has uludyr.Öz-özüni kakýan nurbat ýiti we gaty, agaç nurbat bolsa ýiti we ýumşak.


Iş wagty: Fewral-01-2023